تمامی نظر سنجی ها

تغییر سایت

تغییر سایت را چطور ارزیابی میکنید؟
بد شده (1939 رای)
مهم نیست (1039 رای)
تغییری نکرده (5208 رای)
خوب شده (12343 رای)
خیلی بهتر شده (19489 رای)


جهت درج تبلیغات با ما تماس بگیرید.